นายสันติ สีน้อยขาว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

งานบริหารทั่วไป

นางสมฮู้ อุตมะพันธุ์

งานกิจการนักเรียน

น.ส.พัชรี ศรีแนน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การทำMOUร่วมกับม.ราชภัฏชัยภูมิเพื่อพัฒนาผู้เรียน

แบบคัดลายมือเล่มเล็ก๒.pdf

แบบฝึกคัดลายมือนักเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน

งานวิชาการ

นายวัชรวิทย์ แสนเรียน

งานบุคลากร

นายสันติ สีน้อยขาว

งานการเงิน

น.ส.วริศรา ชูสกุล

งานพัสดุ

นางสิริพันธุ์ สีน้อยขาว