นายสันติ สีน้อยขาว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

งานบริหารทั่วไป

นายสันติ สีน้อยขาว

งานกิจการนักเรียน

นายวัชรวิทย์ แสนเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การทำMOUร่วมกับม.ราชภัฏชัยภูมิเพื่อพัฒนาผู้เรียน

แบบคัดลายมือเล่มเล็ก๒.pdf

แบบฝึกคัดลายมือนักเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน

งานวิชาการ

น.ส.วันนิสา พรแสง

งานบุคลากร

นายสันติ สีน้อยขาว

งานการเงิน

น.ส.วริศรา ชูสกุล

งานพัสดุ

นางสิริพันธุ์ สีน้อยขาว