นายสันติ สีน้อยขาว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

งานบริหารทั่วไป

นายสันติ สีน้อยขาว

งานกิจการนักเรียน

นายวัชรวิทย์ แสนเรียน

การทำMOUร่วมกับม.ราชภัฏชัยภูมิเพื่อพัฒนาผู้เรียน

แบบคัดลายมือเล่มเล็ก๒.pdf

แบบฝึกคัดลายมือนักเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน

งานวิชาการ

น.ส.วันนิสา พรแสง

งานบุคลากร

นายสันติ สีน้อยขาว

งานการเงิน

น.ส.วริศรา ชูสกุล

งานพัสดุ

นางสิริพันธุ์ สีน้อยขาว