สนทนาสัปดาห์ละประโยค(ภาษาอังกฤษ)

วันที่โพสต์: 20 มิ.ย. 2017, 2:11:25

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะในการพูดภาษาให้สามารถสื่อสารได้โดยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน นางสาวประภาพร แก้วเกลี้ยง คณะครุศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 18 มิถุนายน 2560