กิจกรรมในสถานศึกษา

ประชุมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2564-2567


(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรมวันคริสมาส 2564


การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา พระราชทานในสถานศึกษา


(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2


กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์


รับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 ของนักเรียนชั้นป.6


อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

มอบทุนการศึกษา
ประชุมกระบวนการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
พิธีรับตราพระราชทาน โครง "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย"
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

การอบรม Google form และGoogle site
มอบทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ 1/2564
ผู้ให้บริการเครือข่ายTruemove ได้มาแจกซิมฟรีสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
ศึกษานิเทศออกติดตามการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 1/2564

(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

ตรวจสอบภายใน 64
ประชุมผู้แทนสมาชิกและคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช้ยภูมิ จำกัด
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2564
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

มาตรการในการเฝ้าระวังโควิด 19
OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

บริจาคไอศครีม
การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน
คณะเพื่อนศิษย์เก่าได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
ศน.ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน DLTV ในสถานการณ์โควิด 19
การตรวจสุขภาพช่องฟันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
มอบเก้าอี้บุนวม ป้ายนิเทศและเลี้ยงอาหารกลางวันคณะครู นักเรียน
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

การนิเทศก์การสอบ Pre-O net
มอบทุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่ จากท่านผศ.ดร.เทิดศักดิ์ สุพันดี
การประชุมแนวนโยบาย"ภายใต้วิกฤติ ชีวิตปลอดภัย"

(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรมวันคริสมาส 63
แข่งกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายชีลอง-หนองนาแซงบุ่งคล้า 63
รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์63

กิจกรรมจิตอาสา 5 ธ.ค.63 63

(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรมจิจอาสา 5 ธ.ค. 63

(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 63

(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

ชุมชนเลี้ยงอาหารกลางวัน 63

(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

ผอ.เขตพบเพื่อครู 63