กิจกรรมในสถานศึกษา

มอบทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ 1/2564
ผู้ให้บริการเครือข่ายTruemove ได้มาแจกซิมฟรีสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
ศึกษานิเทศออกติดตามการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 1/2564

(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

ตรวจสอบภายใน 64
ประชุมผู้แทนสมาชิกและคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช้ยภูมิ จำกัด
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2564
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

มาตรการในการเฝ้าระวังโควิด 19
OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

บริจาคไอศครีม
การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน
คณะเพื่อนศิษย์เก่าได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
ศน.ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน DLTV ในสถานการณ์โควิด 19
การตรวจสุขภาพช่องฟันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
มอบเก้าอี้บุนวม ป้ายนิเทศและเลี้ยงอาหารกลางวันคณะครู นักเรียน
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

การนิเทศก์การสอบ Pre-O net
มอบทุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่ จากท่านผศ.ดร.เทิดศักดิ์ สุพันดี
การประชุมแนวนโยบาย"ภายใต้วิกฤติ ชีวิตปลอดภัย"

(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรมวันคริสมาส 63
แข่งกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายชีลอง-หนองนาแซงบุ่งคล้า 63
รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์63

กิจกรรมจิตอาสา 5 ธ.ค.63 63

(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรมจิจอาสา 5 ธ.ค. 63

(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 63

(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

ชุมชนเลี้ยงอาหารกลางวัน 63

(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

ผอ.เขตพบเพื่อครู 63
รประชุมผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ U-School Mentoring ปีการศึกษา 2563 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 27 สิงหาคม2563
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

กิจกรรมภาษาอังกฤษ63(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์63(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมทำบุญวันพระ(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ร่วมทำบุญเพลพระที่วัดสิงห์ทอง

การนิเทศจาก สพฐ.63 (ดูรูปเพิ่มเติม)

3 สิงหาคม พ.ศ.2563 การนิเทศติดตามการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ประชุมผู้ปกครอง 1/2563(ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา2563

ประชุมกรรมการสถานศึกษา 2563 (ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกันในปีการศึกษา 2563

นิเทศจากสพป.ชัยภูมิ เขต 1 (ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้รับการนิเทศและติดตามการเปิดเรียนและการป้องกันการระบาดของไวรัสCOVID-19 และการคัดกรองนักเรียนในการเปิดเรียน 1/2563

4 ก.ค.63 ท่านรองสมัต อาบสุวรรณ์ รองสพป.ชย.เขต1 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์ฯชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ วัดปทุมชาติ บ้านหนองบัวขาว โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 (ดูรูปภาพเพิ่มเติม)

การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ได้รับความร่วมมือจากอสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาแซงในการคัดกรองนักเรียน

การปรับปรุงซ่อมแซม......(การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนดูภาพเพิ่มเติม)

วันนี้ทาสีเครื่องเล่นน้องอนุบาลและซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนและห้องน้ำเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา 15 แผ่น 18 มิถุนายน 2563

กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ครูออกติดตามการจัดการเรียนการสอนและมอบงานแบบฝึกให้นักเรียนในช่วง 18 พฤษภาคม-มิถุนายน 2563

วันนี้คณะครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และส่งลูกๆนักศึกษาฝึกสอนกลับไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิตามหลักสูตรสำหรับปีการศึกษา2562ทางโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ขอขอบคุณทางอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งครับ

คุณหมอประนอม ขลังวิชา เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาแซงให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อการแพร่ระบาดและการป้องกันการติดเชื้อไวรัสCOVID 19 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 4 มีนาคม 2563 และกิจกรรมBig cleaning day เฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 6 มีนาคม 2563

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ที่ อบต.หนองนาแซง

กิจกรรมวันคริสต์มาสวันขึ้นปีใหม่ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และมอบทุนการศึกษา 15 ทุนๆละ 1,000 บาทโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ช่วยกันจัดกิจกรรมให้กับลูกๆนักเรียน

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ร่วมกับศูนย์เครือข่ายชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้ารอบเมืองประจำปีการศึกษา 2562 ที่โรงเรียนหนองสระสำราญราษฏร์ วันที่ 7 มกราคม 2563

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 และรับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับประเทศ ขอบคุณคุณครูนักเรียน ผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมทุกคน วันที่ 8 มกราคม 2563

กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562

ที่ค่ายลูกเสือภูผาม่านแคมป์ จังหวัดขอนแก่น 9-10 มกราคม 2563

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ คณะครูผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2562 เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 (PLC)

กิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้ารอบเมือง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว ปีนี้ครองถ้วบชนะเลิศฟุตบอลชาย ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑาชาย เป็นเจ้าของเหรียญทองวิ่ง 4x100 เมตรชาย

นายสันติ สีน้อยขาวเข้าร่วมสัมมนาร่วมกับ สยามสไมล์ จัดโครงการ โรงเรียนปลอดภัย สาขาชัยภูมิ เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562ท่านธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ชัยภูมิเขต 1 ประธานการสัมมนากล่าวเปิดงานการสัมมนาโครงการ โรงเรียนปลอดภัย พร้อมมอบเกียรติบัตร โรงเรียนปลอดภัยดีเด่น

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชย 1 จัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม สื่อการสอน ด้านอ่านออกเขียนได้ภายใน 4 นาที และ ด้านภาษาอังกฤษ ในงานประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมใหญ่ มรภ.ชัยภูมิ โดยมี ฯลฯองคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นประธานและให้ความสนใจเยี่ยมชมนิทรรศการค่ะ

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้รับการติดตามโครงการสุขาภิบาลโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณปี60-61และติดตามกิจกรรมอาหารกลางวันนักเรียนของกลุ่มส่งเสริมสพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนางรัชดา จันทรวิมล นักวิชาการชำนาญการและนางจันทร์หอม เบ้าลี นักวิชการชำนาญการพิเศษ ขอบขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ท่านที่ให้คำแนะนำกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีและขอขอบคุณศิษย์เก่าที่มาเลี้ยงขนมและไอศกรีมนักเรียนในโอกาสครบรอบวันเกิด 5 กันยายน 2562

วันนี้นายณรงค์ วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมผลงานครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีbest practice ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนอำเภอเมืองชัยภูมิกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 15 กันยายน 2562

ทัศนศึกษาปีการศึกษา 2562 — 19 ก.พ. 2020, 8:15:46

ทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ — 26 ธ.ค. 2019, 13:50:06

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน — 26 ธ.ค. 2019, 13:46:24

กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อแห่งชาติ — 6 ธ.ค. 2019, 13:51:52

ชุมชนมอบทุนการศึกษา — 25 พ.ย. 2019, 11:55:36

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับศูนย์ — 14 พ.ย. 2019, 10:50:05

ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารการวันนักเรียน — 8 ก.ย. 2019, 4:08:44

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 62 — 26 ส.ค. 2019, 3:40:42

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ — 16 ส.ค. 2019, 3:57:38

การประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ — 8 ส.ค. 2019, 3:45:37

รับมอบเก้าอี้สำนักงาน — 8 ส.ค. 2019, 3:37:43

ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1 — 8 ส.ค. 2019, 3:34:54

การแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ 69 — 8 ส.ค. 2019, 3:29:14

ร่วมเสวนาวิชาการและนำเสนอนวัตกรรม — 30 ก.ค. 2019, 2:46:50

การนิเทศบูรณาการครั้งที่1 — 30 ก.ค. 2019, 2:41:09

การแสดงผลงานนวัตกรรมดีเด่นภาษาอังกฤษ — 19 ก.ค. 2019, 6:51:49

กิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน — 19 ก.ค. 2019, 6:34:36

กิจกรรมแห่เทียนและทำบุญ — 19 ก.ค. 2019, 6:27:47

คณิตคิดเลขเร็ว — 19 ก.ค. 2019, 6:13:14

วันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ — 1 ก.ค. 2019, 8:32:55

การพัฒนาครูผู้สอน — 1 ก.ค. 2019, 8:24:56

กิจกรรมวันต้านยาเสพติดโลก — 1 ก.ค. 2019, 8:18:24

ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 — 21 มิ.ย. 2019, 7:04:05

ประชาธิปไตยในโรงเรียน — 21 มิ.ย. 2019, 6:48:15

การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ — 21 มิ.ย. 2019, 6:40:48

รับมอบโล่และเกียรติบัตรO-NETและNT — 11 มิ.ย. 2019, 2:21:40

วันงดสูบบุหรี่โลก — 5 มิ.ย. 2019, 3:06:42

การอบรมการประกันคุณภาพภายใน — 5 มิ.ย. 2019, 3:00:22

การอบรมการจัดทำหลักสูตรต้านทุจริต — 5 มิ.ย. 2019, 2:44:36

เปืดบ้านวิชาการปีการศึกษา2561 — 3 เม.ย. 2019, 9:56:26

การพัฒนาบุคลากร — 3 เม.ย. 2019, 9:48:25

การเรียนรู้กับครูD.A.R.E. — 15 มี.ค. 2019, 3:04:28

การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน — 13 มี.ค. 2019, 2:51:43

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2561 — 11 มี.ค. 2019, 8:31:56

การส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งส.ส. — 11 มี.ค. 2019, 8:20:20

ลดร้อนลดการใช้ถุงพลาสติก — 22 ก.พ. 2019, 6:05:55

กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ — 14 ก.พ. 2019, 3:44:50

กิจกรรมTO BENUMBER ONE — 6 ก.พ. 2019, 3:38:35

ติวสอบo-net ปีการศึกษา 2561 — 25 ม.ค. 2019, 3:01:36

ติวสอบO-NET ปีการศึกษา 2561 — 22 ม.ค. 2019, 3:28:40

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง — 19 ม.ค. 2019, 6:40:04

กิจกรรมวันครูประจำปี2562 — 17 ม.ค. 2019, 15:35:19

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 — 14 ม.ค. 2019, 13:56:53

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม — 14 ม.ค. 2019, 13:46:50

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2562 — 25 ธ.ค. 2018, 4:25:36

กีฬาศูนย์เครือข่ายชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า 61 — 29 พ.ย. 2018, 2:49:40

การนำเสนอผลงานทางวิชาการของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ที่กรีนเนอรี่ เขาใหญ่ 17-18 ตุลาคม 2561 — 25 ต.ค. 2018, 15:03:25

การส่งเสริมทางวิชาการนักเรียน — 20 ก.ย. 2018, 2:07:20

ต้อนรับคณะครูผู้บริหารโรงเรียนบ้านวังโพน — 17 ก.ย. 2018, 14:41:40

นำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ — 17 ก.ย. 2018, 14:34:19

การดูแลสุขภาพผู้เรียน — 27 ส.ค. 2018, 3:14:56

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ — 23 ส.ค. 2018, 6:22:50

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 — 11 ส.ค. 2018, 14:41:59

ว่ายน้ำเพื่อชีวิต — 1 ส.ค. 2018, 16:29:51

ประเพณีวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา — 27 ก.ค. 2018, 5:35:32

การติดตามดูแลสุขภาวะนักเรียน — 20 ก.ค. 2018, 6:20:41

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ — 17 ก.ค. 2018, 2:02:45

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. — 9 ก.ค. 2018, 4:41:11

การต้อนรับโรงเรียนศึกษาดูงาน — 5 ก.ค. 2018, 1:59:37

การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและบูรณาการวันสุนทร(ภู่) — 27 มิ.ย. 2018, 7:21:34

พิธีไหว้ครูนักเรียน — 14 มิ.ย. 2018, 3:51:34

ผอ.เขตพบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2561 — 13 มิ.ย. 2018, 3:10:56

การพัฒนาร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ — 16 พ.ค. 2018, 3:21:49

ประชุมผู้บริหารประจำเดือนและรับฟัง new dltv — 16 พ.ค. 2018, 3:13:02

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุง 2561 — 16 พ.ค. 2018, 3:02:08

ผ้าป่าการศึกษาชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ — 18 เม.ย. 2018, 10:58:40

การอบรมการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา2561 — 18 เม.ย. 2018, 10:46:05

การพัฒนาร่วมกันกับ อบต.หนองนาแซง — 18 เม.ย. 2018, 10:41:32

มอบหลักฐานการจบการศึกษาแบบ ปพ.1และผลสอบO-NET 60 — 18 เม.ย. 2018, 10:34:12

ตรวจสอบภายใน — 18 เม.ย. 2018, 10:24:11

ศึกษาดูงานด้านการบริหารการเงินโรงเรียน — 21 มี.ค. 2018, 6:05:46

ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 — 21 มี.ค. 2018, 5:57:56

ทดสอบข้อสอบกลางนักเรียน (LAS) — 28 ก.พ. 2018, 5:49:04

ประเมินการอ่าน ป.1 — 28 ก.พ. 2018, 5:44:25

การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ — 21 ก.พ. 2018, 14:28:52

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน — 21 ก.พ. 2018, 14:19:13

ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 1 — 21 ก.พ. 2018, 13:56:34

การแข่งขันกรีฑา-กีฬาระดับอำเภอ — 21 ก.พ. 2018, 13:37:18

พสน.ตรวจวันวาเลนไทน์ — 21 ก.พ. 2018, 13:31:49

การอบรมหมอดินน้อย — 21 ก.พ. 2018, 13:21:38

ทัศนศึกษานักเรียนปีการศึกษา 2560 — 21 ก.พ. 2018, 13:08:45

ตัวแทนศูนย์สอบ o-net ปีการศึกษา 60 — 21 ก.พ. 2018, 12:54:06

ร่วมพิธีเปิดฝายมีชีวิต — 1 ก.พ. 2018, 13:49:30

เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนและมอบทุนการศึกษา — 25 ม.ค. 2018, 13:26:00

obec awards 60 ระดับภาค ครั้งที่ 7 จังหวัดขอนแก่น — 24 ม.ค. 2018, 3:20:59

ประชุมศิษย์เก่าและกรรมการสถานศึกษา — 15 ม.ค. 2018, 13:22:11

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2561 — 15 ม.ค. 2018, 13:11:26

เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลชัยภูมิมอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเขียนให้กับนักเรียน — 15 ม.ค. 2018, 12:58:21

กิจกรรมลูกเสือสำรองเดินทางไกล 11 ม.ค.2561 — 15 ม.ค. 2018, 12:48:43

กิจกรรมภาษาต่างประเทศ 61 — 26 ธ.ค. 2017, 2:23:19

ความร่วมมือในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ — 26 ธ.ค. 2017, 2:17:20

การเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่67 — 21 ธ.ค. 2017, 4:22:42

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับกลุ่มปี60 — 21 ธ.ค. 2017, 3:56:43

ค่ายกิจกรรมการเรียนรู้นักศึกษาว.พ.ชัยภูมิ — 13 ธ.ค. 2017, 7:03:47

กิจกรรมภาษาหน้าเสาธง — 7 ธ.ค. 2017, 4:04:42

การนิเทศจากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง — 4 ธ.ค. 2017, 14:03:11

มอบรางวัลนักกีฑา-กีฬายอดเยี่ยมปี 2560 — 28 พ.ย. 2017, 4:15:34

สนามแข่งขันคนเก่่ง — 28 พ.ย. 2017, 4:00:32

การพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา — 27 พ.ย. 2017, 7:46:53

การอบรมหมอดินน้อย — 26 พ.ย. 2017, 10:44:35

กรีฑา-กีฬาสวัสดิการเกมส์ 60 — 26 พ.ย. 2017, 9:04:27

กีฬา-กรีฑาสวัสดิการเกมส์ ปีการศึกษา 2560 — 26 พ.ย. 2017, 8:35:11

บริการชุมชน — 26 พ.ย. 2017, 8:17:03

มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน สพฐ. — 13 พ.ย. 2017, 7:43:50

รับเกียรติบัตรสถานศึกษาตามโครงการสถานศึกษาสะอาดชาญฉลาด — 1 พ.ย. 2017, 4:09:37

ร่วมถวายความอาลัย — 29 ต.ค. 2017, 22:23:27

ติวเข้มO-NET ปีการศึกษา 2560 — 25 ต.ค. 2017, 7:00:42

ค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี 60 — 16 ต.ค. 2017, 4:01:11

การพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการบัญชีโรงเรียน — 16 ต.ค. 2017, 3:56:48

ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตครั้ง67 — 12 ต.ค. 2017, 6:08:13

ค่าย"คณิตพิชิตO-NET" — 11 ต.ค. 2017, 14:22:47

รับครูบรรจุใหม่ครูคืนถิ่น — 11 ต.ค. 2017, 13:55:03

การจัดตั้งและการบริหารงบประมาณ61 — 25 ก.ย. 2017, 3:12:36

มุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการครูปี2560 — 21 ก.ย. 2017, 8:03:29

งานเกษียณอายุราชการครูในศูนย์เครือข่าย — 21 ก.ย. 2017, 7:54:00

การประชุมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ — 21 ก.ย. 2017, 7:44:32

กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษนักศึกษาปีที่ 4 ม.ราชภัฏชัยภูมิ — 21 ก.ย. 2017, 7:28:06

อบรมทบทวนพสน.สพป.ชย.1 — 21 ก.ย. 2017, 7:22:02

ทดลองสื่อวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษา — 21 ก.ย. 2017, 7:13:07

อบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ — 13 ก.ย. 2017, 11:34:49

การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำของนักเรียน — 13 ก.ย. 2017, 11:24:22

การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม — 13 ก.ย. 2017, 11:11:45

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ — 13 ก.ย. 2017, 11:01:56

วันแม่ชวนแม่ไปทำบุญ — 16 ส.ค. 2017, 13:21:41

การพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ — 10 ส.ค. 2017, 6:13:50

การประชุมประจำเดือนผู้บริหาร — 10 ส.ค. 2017, 6:05:16

การบริหารจัดการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม — 5 ส.ค. 2017, 7:54:59

แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขต — 5 ส.ค. 2017, 7:45:45

บริการสาธารณสุขในโรงเรียน — 2 ส.ค. 2017, 7:37:26

การอบรมโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (catas system) — 2 ส.ค. 2017, 6:25:22

ค่ายภาษาต่างประเทศ — 2 ส.ค. 2017, 4:35:20

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษปี4มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ — 2 ส.ค. 2017, 3:36:49

การเรียนรู้การคัดแยกขยะในโรงเรียน — 23 ก.ค. 2017, 8:03:42

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากกระบวนการPLC — 23 ก.ค. 2017, 7:48:41

อบรมครูอนามัยโรงเรียน — 23 ก.ค. 2017, 7:39:26

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา — 23 ก.ค. 2017, 7:24:32

พิธีถวายสัตปฏิญาณและรับพันธุ์ไม้พระราชทาน — 13 ก.ค. 2017, 7:45:00

การติดตามโครงการผู้แทน สกอ. — 13 ก.ค. 2017, 7:36:22

การอบรม PLC ผู้บริหารครูวิชาการ — 1 ก.ค. 2017, 13:12:29

1 กรกฎาคม 2560 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ — 1 ก.ค. 2017, 12:55:22

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม — 30 มิ.ย. 2017, 12:59:30

การพัฒนากรรมการสถานศึกษา ปี2560 — 29 มิ.ย. 2017, 6:16:17

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560 — 29 มิ.ย. 2017, 6:08:11

รับฟังนโยบายจากนายกรัฐมนตรี — 22 มิ.ย. 2017, 6:37:41

การให้บริการสาธารณสุขในโรงเรียน — 20 มิ.ย. 2017, 2:36:14

การสอนดนตรีจากวิทยากรภายนอก — 20 มิ.ย. 2017, 2:20:47

สนทนาสัปดาห์ละประโยค(ภาษาอังกฤษ) — 20 มิ.ย. 2017, 2:11:25

กิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย — 16 มิ.ย. 2017, 3:14:11

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 — 8 มิ.ย. 2017, 7:12:08

หลวงพี่ตาลวัดสุขโตมอบหนังสือ — 7 มิ.ย. 2017, 7:22:34

สนทนาสัปดาห์ละประโยค — 7 มิ.ย. 2017, 4:37:59

กิจกรรมการเรียนการสอนตามยุทธศาสตร์ 4 -5- 6 — 2 มิ.ย. 2017, 2:00:20

มอบทุนการศึกษาและอาหารกลางวันนักเรียน — 27 พ.ค. 2017, 14:45:48

รางวัลที่ภาคภูมิใจประจำปีการศึกษา 2559 — 27 พ.ค. 2017, 14:38:18

การเรียนการสอนDLTVและการเรียนการสอนDLIT — 27 พ.ค. 2017, 14:29:04

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป.6 — 27 พ.ค. 2017, 14:17:53

ปรับปรุงบริเวณหน้าห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-5 — 24 พ.ค. 2017, 14:11:34

การศึกษาดูงานร่วมกับอบต.หนองนาแซง — 23 พ.ค. 2017, 15:02:03

การอบรม dlit offline — 23 พ.ค. 2017, 14:48:43

การอบรมโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม — 23 พ.ค. 2017, 14:41:15

เตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกรอบที่ 4 — 23 พ.ค. 2017, 14:33:44

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน — 23 พ.ค. 2017, 14:28:17

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย 2560 — 23 พ.ค. 2017, 14:13:45

ประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมDLTV — 18 มี.ค. 2017, 10:42:40

การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา — 14 มี.ค. 2017, 15:14:47

ครั้งหนึ่งในชีวิต — 14 มี.ค. 2017, 15:02:46

การพัฒนาบุคลากร — 14 มี.ค. 2017, 14:54:45

ค่ายคุณธรรมนักศึกษามหาวิทยาราชภัฏชัยภูมิ — 14 มี.ค. 2017, 14:47:48

การนิเทศจากศน.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 DLTV — 14 มี.ค. 2017, 14:34:44

การศึกษาดูงานการกำจัดขยะปลอดมลพิษ — 14 มี.ค. 2017, 14:19:25

ครูDARE การเรียนการสอนจากวิทยากรภายนอก — 14 มี.ค. 2017, 14:00:03

เมตตาธรรมค้ำจุนโลก — 14 มี.ค. 2017, 13:42:50

ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ — 14 มี.ค. 2017, 13:28:54

กิจกรรมทัศนศึกษาพาไปแหล่งเรียนรู้ — 28 ก.พ. 2017, 14:02:21

การเรียนการสอนในศตวรรษที่21 — 28 ก.พ. 2017, 13:55:41

ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ — 23 ก.พ. 2017, 14:03:49

ค่ายวิชาการด้านสื่อสังคมออนไลน์ในชุมชน — 23 ก.พ. 2017, 13:56:40

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน — 23 ก.พ. 2017, 13:48:14

การจัดการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน — 13 ก.พ. 2017, 6:24:55

ทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา — 10 ก.พ. 2017, 14:33:27

การลงนามข้อตกลงในการพัฒนาร่วมกัน(MOU) — 10 ก.พ. 2017, 8:05:37

การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาร่วมกับม.ราชภัฏชัยภูมิ — 7 ก.พ. 2017, 6:54:31

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน — 7 ก.พ. 2017, 6:40:49

กิจกรรมการเรียนการสอน IT — 2 ก.พ. 2017, 13:44:38

กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ป.5 — 2 ก.พ. 2017, 13:38:25

การประชุมชี้แจงคณะกรรมคุมสอบO-NETปีการศึกษา 2559 — 2 ก.พ. 2017, 13:22:01

การติดตามโรงเรียนจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม — 2 ก.พ. 2017, 13:14:40

การอบรมการกรอกข้อมูล SAR — 2 ก.พ. 2017, 13:06:01

การพัฒนาบุคลากรภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและชั้นป.1 — 2 ก.พ. 2017, 12:57:20

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา o-net ปีการศึกษา2559 — 18 ม.ค. 2017, 13:48:45

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ — 14 ม.ค. 2017, 3:25:42

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง — 14 ม.ค. 2017, 3:18:55

การประชุมครูวิชาการกลุ่มศูนย์เครือข่ายชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า — 10 ม.ค. 2017, 13:23:32

การติดตั้งสัญญาณInternet — 10 ม.ค. 2017, 13:11:28

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2560 — 10 ม.ค. 2017, 13:02:16

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญปีการศึกษา2559 — 10 ม.ค. 2017, 12:46:47

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 — 28 ธ.ค. 2016, 13:18:34

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนSTEM ศึกษา — 26 ธ.ค. 2016, 14:18:00

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในสัปดาห์นี้ — 22 ธ.ค. 2016, 13:17:04

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ — 21 ธ.ค. 2016, 14:37:56

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 — 16 ธ.ค. 2016, 2:51:12

กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสำรอง — 16 ธ.ค. 2016, 2:36:48

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่66จังหวัดหนองคาย — 8 ธ.ค. 2016, 2:41:00

กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ — 3 ธ.ค. 2016, 15:45:45

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี — 2 ธ.ค. 2016, 4:23:34

กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะในโรงเรียน — 2 ธ.ค. 2016, 4:14:56

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้วันนี้การทำน้ำยาอเนกประสงค์ใช้เองโดยคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสม — 1 ธ.ค. 2016, 23:33:59

กิจกรรมการเรียนการสอนจากครูภายนอก(ครูแด)จากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ — 1 ธ.ค. 2016, 23:25:24

กิจกรรมพิธีถวายสักการะและแสดงความอาลัยถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี — 1 ธ.ค. 2016, 23:10:51

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นักเรียน — 29 พ.ย. 2016, 12:40:49

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ — 29 พ.ย. 2016, 12:31:06

การอบรม smart obec สพฐ. — 26 พ.ย. 2016, 2:44:41

การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน — 26 พ.ย. 2016, 2:30:18

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในสถานศึกษา — 22 พ.ย. 2016, 13:53:39

จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 — 22 พ.ย. 2016, 13:41:37

ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 — 22 พ.ย. 2016, 13:33:52

มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาและกรีฑานักเรียน — 21 พ.ย. 2016, 13:38:51

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสวัสดิการเกมส์ศุนย์เครือข่ายชีลองหนองนาแซง — 21 พ.ย. 2016, 13:32:23

การพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นป.6 — 17 พ.ย. 2016, 10:41:53

การอบรมครูภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน — 13 พ.ย. 2016, 4:57:01

เยี่ยมผู้ป่วยญาติบุคลากรในโรงเรียน — 13 พ.ย. 2016, 4:48:39

ชุมชนบริจาคอาหารกลางวันนักเรียน — 13 พ.ย. 2016, 4:41:54

กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ — 13 พ.ย. 2016, 4:29:22

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในภาคเรียนที่2 — 3 พ.ย. 2016, 14:38:13

กฐินสามัคคีร่วมกับชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ — 26 ต.ค. 2016, 14:54:30

ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมผู้กำกับลูกเสือ — 26 ต.ค. 2016, 14:40:35

การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน — 19 ต.ค. 2016, 8:49:38

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่66สพป.ชัยภูมิ เขต 1 — 7 ต.ค. 2016, 0:33:38

การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่66 — 7 ต.ค. 2016, 0:25:15

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารงบประมาณปี 2559 — 5 ต.ค. 2016, 14:03:00

จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ — 1 ต.ค. 2016, 13:59:35

ชุมชนร่วมใจเตรียมจัดงานมุฑิตาจิตครูเกษียณราชการ — 28 ก.ย. 2016, 15:59:45

คณะกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่66 — 28 ก.ย. 2016, 15:49:51

ร่วมมุฑิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการปี ๒๕๕๙ — 27 ก.ย. 2016, 13:22:17

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์งานบริการชุมชน — 27 ก.ย. 2016, 13:14:37

ศิษย์เก่าร่วมบริจาคสิ่งของให้นักเรียน — 27 ก.ย. 2016, 13:03:58

มุฑิตาจิตครูเกษียณราชการครูศูนย์เครือข่ายชีลองหนองนาแซง — 24 ก.ย. 2016, 2:10:58

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา — 24 ก.ย. 2016, 2:01:31

คณะกรรมการคุมสอบของกศน.ในการสอบปลายภาคปี2559ภาคเรียนที่ 1 — 18 ก.ย. 2016, 14:32:11

การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย — 18 ก.ย. 2016, 14:25:19

การทำงานเป็นกลุ่มและความรับผิดชอบ — 18 ก.ย. 2016, 14:15:51

กิจกรรมเคารพธงชาติของปฐมวัย — 15 ก.ย. 2016, 14:14:31

การส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน — 15 ก.ย. 2016, 14:02:59

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ — 14 ก.ย. 2016, 14:57:15

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา — 12 ก.ย. 2016, 13:17:12

วิทยากรฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือหลักสูตรวิสามัญB.T.C.ขั้นความรู้เบื้องต้น — 12 ก.ย. 2016, 13:10:28

พัฒนาครูสอนสาระภาษาไทย — 12 ก.ย. 2016, 12:54:20

การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย — 8 ก.ย. 2016, 14:34:46

กิจกรรมหน้าเสาธง — 8 ก.ย. 2016, 14:18:52

การจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือเนตรนารี — 8 ก.ย. 2016, 14:00:52

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่น — 8 ก.ย. 2016, 13:45:18

กิจกรรมทันตสุขภาพรักการแปรงฟัน — 5 ก.ย. 2016, 14:45:33

การแข่งขันทักษะทางวิชาการปีการศึกษา 2559 — 3 ก.ย. 2016, 15:25:18

ศิษย์เก่าทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน — 3 ก.ย. 2016, 15:14:20

ประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษา — 1 ก.ย. 2016, 13:53:16

การพัฒนาครูผู้สอนสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม — 27 ส.ค. 2016, 13:08:58

การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา — 26 ส.ค. 2016, 13:03:17

ระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน — 25 ส.ค. 2016, 3:59:56

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2559 — 24 ส.ค. 2016, 23:20:58

เกมภาษาอังกฤษกิจกรรมลดเวลาเรียน — 24 ส.ค. 2016, 14:48:53

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ — 24 ส.ค. 2016, 14:35:54

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน — 23 ส.ค. 2016, 6:58:56

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการประเมินภายนอกรอบที่4 — 20 ส.ค. 2016, 13:28:01

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์พานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ — 19 ส.ค. 2016, 14:10:45

ต้อนรับผอ.สันติ สีน้อยขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ — 19 ส.ค. 2016, 13:31:48

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2559 — 1 ก.ค. 2016, 7:54:39

วันมาฆบูชา — 29 เม.ย. 2014, 6:53:27

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 — 9 ก.พ. 2014, 9:08:01

กิจกรรมปีใหม่ 2557 — 9 ก.พ. 2014, 8:27:26

ซื้อเครื่องแบบนักเรียน — 10 พ.ค. 2013, 3:34:56

กิจกรรมแนะแนว — 4 พ.ค. 2012, 4:12:20