บุคลากรโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

นายสันติ สีน้อยขาว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

กศม.บริหารการศึกษา

นางสาวกชกร แบนอภัย
ครูอัตราจ้างค.บ.ปฐมวัย