บุคลากรโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

นายสันติ สีน้อยขาว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

กศม.บริหารการศึกษา

นางสาวกชกร แบนอภัย

ครูอัตราจ้าง

ค.บ.ปฐมวัย

นางสาวพัชรี ศรีแนน

ครูจิตอาสา

ค.บ.คอมพิวเตอร์