นายสันติ  สีน้อยขาวผอ.ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารการศึกษา
นางสิริพันธุ์  สีน้อยขาวครูชำนาญการพิเศษ ค.บ.ปฐมวัย
นางสาววริศรา ธาดาหิรัณย์กุลครูค.บ.วิทยาศาสตร์
นางสาววันนิสา  พรแสนครูค.บ.ภาษาอังกฤษ
นางสาวทวีนุช  แฝงฤทธิ์ครูชำนาญการค.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา
นางสาวจินตพร  จำเริญสุขครูค.บ.ภาษาไทย
นางสาวลักษวดี  อ่ำชัยภูมิครูพนักงานราชการค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวกชกร  แบนอภัยครูอัตราจ้างค.บ.ปฐมวัย
นางสาวอุมาภรณ์  ไตรณรงค์ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)ครูธุรการ
นายปรีชา  ศรีสุวรรณนักการภารโรง