โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.หนองนาแซง อ.เมืองช้ัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

โทร. 087-957-559-7

2.การบริหาร

10.แผนดำเนินงานประจำปี

11.รายงานกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

13.คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17.E-Service

3.การบริหารงบประมาณ

  1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  2. สรุปงบประมาณตามกลยุทธ์/โครงการ

  3. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

  4. การประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

  5. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสด

  6. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุรายเดือน

  8. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี