ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.หนองนาแซง อ.เมืองช้ัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โทร. 044-051443