การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและบูรณาการวันสุนทร(ภู่)

วันที่โพสต์: 27 มิ.ย. 2018, 7:21:34

26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมสัปดาห์ต้านยาเสพติดและว้นสุนทร(ภู่) โดยมีการบูรณาการจัดกิจกรรมโดยใช้กิจกรรมหลากหลาย และการปฏิญาณตนของลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี การอ่านบทกลอนทำนองเสนาะ การจัดทำป้ายนิเทศ โดยคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม