การจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือเนตรนารี

วันที่โพสต์: 8 ก.ย. 2016, 14:00:52

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเรียนลูกเสือ-เนตรนารีซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามมีระเบียบวินัย เสียสละและช่วยเหลือผู้อื่นมีความซื่อสัตย์อดทนตามหลักคุณธรรม 12 ประการ