การพัฒนาบุคลากรภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและชั้นป.1

วันที่โพสต์: 2 ก.พ. 2017, 12:57:20

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม"โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน จังหวัดชัยภูมิ" จำนวน 2รุ่น

บุคลากรระดับปฐมวัยและครูชั้นระถมศึกษาปีที่1