การติดตามโครงการผู้แทน สกอ.

วันที่โพสต์: 13 ก.ค. 2017, 7:36:22

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์รับการนิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงจาก ผู้แทน สกอ.จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยผศ.ดร.รัชดา โสภาคะยัง ผช.อธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายชูไท วอทองและนางสาวพิมพ์อุมา ในพิมพ์ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 11 กรกฎาคม 2560