กิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย

วันที่โพสต์: 16 มิ.ย. 2017, 3:14:11

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์เข้าร่วมการจัดกิจกรรมตามโครงการรักษ์ภาษาไทยโดยมีกิจกรรมแข่งขันระดับศูนย์เครือข่ายชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้าในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีกิจกรรม การอ่าน การเขียน ซึ่งโรงเรียนได้เป็น ตัวแทนไปแข่งระดับเขต 2 กิจกรรมคือ การอ่านแบบ pisa ช่วงชั้นที่ 1และกิจกรรมเขียนตามคำบอกช่วงชั้นที่ 2