กิจกรรมการเรียนการสอนตามยุทธศาสตร์ 4 -5- 6

วันที่โพสต์: 2 มิ.ย. 2017, 2:00:20

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเริ่มตั้งแต่กิจกรรมหน้าเสาธงในแต่ละวันจนถึงเลิกเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองตามหลักกการปฏิรรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21

โดยปีนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมาฝึกประสบการณ์สอนให้กับทางโรงเรียน