กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วันที่โพสต์: 14 ก.ย. 2016, 14:57:15

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยผ่านกระบวนการลูกเสือให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา มีทักษะกระบวนการกลุ่มทำงานเป็นทีมและมีภาวะผู้นำผู้ตามงานสำเร็จออกมาอย่างมีความสุข