น.ส.กชกร แบนอภัย

ค.บ.ปฐมวัย

สมาชิกชั้นอนุบาล 1

สมาชิกอนุบาล 2,3

นายสันติ สีน้อยขาว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัวเรา

กิจกรรมในห้องเรียน

กิจกรรมพลศึกษาปฐมวัย

กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สัญลักษณ์โรงเรียน

ใบงาน/แบบฝึกคัดลายมือ

แบบคัดลายมือเล่มเล็ก๒.pdf

แบบฝึกคัดลายมือ

๔.ธขชฃซฑฆ.pdf

แบบฝึกคัดพยัญชนะไทย

๑. งพฟฬวรจฐกภฦ.pdf

แบบฝึกคัดพยัญชนะไทย