แนะนำช่องทางการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนช่วงCOVID-19

1. DLTV

2. true ปลูกปัญญา

3. บทเรียนออนไลน์กระทรวงศึกษาธิการ

4. Projec14 สสวท.

5. Obec Channel

กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมในห้องเรียน

กิจกรรมพลศึกษาปฐมวัย

๔.ธขชฃซฑฆ.pdf

แบบฝึกคัดพยัญชนะไทย

๑. งพฟฬวรจฐกภฦ.pdf

แบบฝึกคัดพยัญชนะไทย

น.ส.กชกร แบนอภัย

ค.บ.ปฐมวัย (ครูประจำชั้น)

กิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัวเรา

แบบคัดลายมือเล่มเล็ก๒.pdf

แบบฝึกคัดลายมือ

ใบงาน/แบบฝึกคัดลายมือ