แนะนำช่องทางการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนช่วงCOVID-19

1. DLTV

2. true ปลูกปัญญา

3. บทเรียนออนไลน์กระทรวงศึกษาธิการ

4. Projec14 สสวท.

5. Obec Channel

กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

กิจกรรมในห้องเรียน

กิจกรรมพลศึกษาปฐมวัย

๔.ธขชฃซฑฆ.pdf

แบบฝึกคัดพยัญชนะไทย

๑. งพฟฬวรจฐกภฦ.pdf

แบบฝึกคัดพยัญชนะไทย

น.ส.กชกร แบนอภัย

ค.บ.ปฐมวัย (ครูประจำชั้น)

กิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัวเรา

แบบคัดลายมือเล่มเล็ก๒.pdf

แบบฝึกคัดลายมือ

ใบงาน/แบบฝึกคัดลายมือ