กิจกรรมเคารพธงชาติของปฐมวัย

วันที่โพสต์: 15 ก.ย. 2016, 14:14:31

กิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกันซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงการรักชาติตามหลักค่านิยมไทย12ประการและการเล่นในสนามเล่นในกลุ่มเพื่อให้รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม