เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในสถานศึกษา

วันที่โพสต์: 22 พ.ย. 2016, 13:53:39

นายสันติ สีน้อยขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนาผู้เรียน