กิจกรรมหน้าเสาธง

วันที่โพสต์: 8 ก.ย. 2016, 14:18:52

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์มีกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติทั้งชั้นปฐมวัยและขั้นพื้นฐานส่งเสริมการอ่านทั้งภาษไทยและภาษาต่างประเทศ การแสดงออกของนักเรียนการฝึกพูดและการแสดงออกถึงสุนทรียภาพทางด้านดนตรีของนักเรียน