นายสันติ สีน้อยขาว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

กศม.บริหารการศึกษา

นายสันติ สีน้อยขาว

ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

นางสมฮู้ อุตมะพันธุ์

ค.บ.ประถมศึกษา


นางสิริพันธุ์ สีน้อยขาว

ค.บ.ปฐมวัย

น.ส.วริศรา ชูสกุล

ค.บ.วิทยาศาสตร์

นายวัชรวิทย์ แสนเรียน

ค.บ.คอมพิวเตอร์

น.ส.กชกร แบนอภัย

ค.บ.ปฐมวัย

น.ส.พัชรี ศรีแนน

ค.บ.คอมพิวเตอร์

น.ส.อุมาภรณ์ ไตรณรงค์


นายอำนาจ ทวีผล