นายสันติ สีน้อยขาว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

กศม.บริหารการศึกษา

นายสันติ สีน้อยขาวค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
น.ส.วันนิสา พรแสงค.บ.ภาษาอังกฤษ


นางสิริพันธุ์ สีน้อยขาวค.บ.ปฐมวัย
น.ส.วริศรา ชูสกุลค.บ.วิทยาศาสตร์
นายวัชรวิทย์ แสนเรียนค.บ.คอมพิวเตอร์
น.ส.กชกร แบนอภัยค.บ.ปฐมวัย
น.ส.อุมาภรณ์ ไตรณรงค์


นายอำนาจ ทวีผล