นายสันติ สีน้อยขาว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

กศม.บริหารการศึกษา

ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

นางสิริพันธุ์ สีน้อยขาวค.บ.ปฐมวัยประจำชั้น ป.1,2
นางสาววริศรา ชูสกุลค.บ.วิทยาศาสตร์ครูประจำชั้น ป.3

นางสาววันนิสา พรแสนค.บ.ภาษาอังกฤษประจำชั้น ป.4


นายวัชรวิทย์ แสนเรียนค.บ.คอมพิวเตอร์ครูประจำชั้น ป.5,6
นางสาวกชกร แบนอภัยค.บ.ปฐมวัยครูประจำชั้น อ.1,2,3
นางสาวอุมาภรณ์ ไตรณรงค์เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายอำนาจ ทวีผลนักการภารโรง