นายอดุลย์ ชูยะชัยประธานกรรมการสถานศึกษา
นางกัญญารัตน์ กุลพรหมผู้แทนองค์กรท้องถิ่น
นางโสพิศ สมานมิตรผู้แทนศิษย์เก่า
พระอธิการทองมาก ฐนุตตฺโรผู้แทนทางศาสนา


นายสุภาพ ดิเรกโภคผู้แทนชุมชน
นางรัตนา สงวนรัมย์ผู้ทรงคุฒวุฒิ
น.ส.วริศรา ชูสกุลผู้แทนครู
นางจินดรี ประสานพันธ์ผู้แทนผู้ปกครอง
นายสันติ สีน้อยขาวกรรมการและเลขานุการ