กรรมการสถานศึกษา

นายอดุลย์ ชูยะชัย

ประธานกรรมการสถานศึกษา

นางกัญญารัตน์ กุลพรหม

ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น

นางโสพิศ สมานมิตร

ผู้แทนศิษย์เก่า

พระอธิการทองมาก ฐนุตตฺโร

ผู้แทนทางศาสนา


นายสุภาพ ดิเรกโภค

ผู้แทนชุมชน

นางรัตนา สงวนรัมย์

ผู้ทรงคุฒวุฒิ

นางสมฮู้ อุตมะพันธ์

ผู้แทนครู

นางจินดรี ประสานพันธ์

ผู้แทนผู้ปกครอง

นายสันติ สีน้อยขาว

กรรมการและเลขานุการ