มาตรฐานการศึกษาประกันคุณภาพภายใน

วันที่โพสต์: 28 ธ.ค. 2018, 2:53:48

การหาค่าน้ำหนักคะแนนเป็นร้อยละซึ่งเปลี่ยนจากครั้งที่แล้ว