ข่าวประชาสัมพันธ์

SAR ครู62 — 26 มี.ค. 2020, 8:46:58

การผันอักษร 3 หมู่ — 1 ต.ค. 2019, 3:37:04

ประกาศ พศน.ดีเด่น — 23 ก.ย. 2019, 4:30:19

แบบฝึกทักษะนักเรียน — 27 ส.ค. 2019, 1:56:57

แบบบันทึกPLC — 21 มิ.ย. 2019, 6:13:27

boos61 — 24 มี.ค. 2019, 10:29:43

คำสั่งช่วงปิดภาคเรียน — 18 มี.ค. 2019, 6:50:15

แบบฟอร์มSARสถานศึกษาปีการศึกษา2561 — 15 มี.ค. 2019, 3:20:13

แจ้งการปิดเรียนและเปิดเรียนปี 2562 — 14 มี.ค. 2019, 6:11:17

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครูผู้สอน — 14 มี.ค. 2019, 2:31:32

ข้อสอบO-NETพร้อมเฉลยปี60 — 20 ม.ค. 2019, 3:58:43

แบบบันทึกการแปรงฟัน — 7 ม.ค. 2019, 2:59:24

มาตรฐานการศึกษาประกันคุณภาพภายใน — 28 ธ.ค. 2018, 2:53:48

แบบแฟ้มสะสมงานครู — 27 ธ.ค. 2018, 4:10:53

โปรแกรมคำนวณน้ำหนักส่วนสูงนักเรียน — 20 ธ.ค. 2018, 2:48:07

แบบบันทึกภาวะโภชนาการนักเรียน — 19 ธ.ค. 2018, 7:05:17

บันทึกการเก็บไข่ — 3 ต.ค. 2018, 6:58:27

งานนำเสนอตัวแทน มภร.ชัยภูมิ — 6 ก.ย. 2018, 8:08:14

แบบรายงานการนิเทศการสอนครู — 31 ส.ค. 2018, 6:57:45

คะแนน O-NET ปี 60 — 28 ส.ค. 2018, 4:15:20

แบบบันทึกเยี่ยมชั้นเรียน — 22 มิ.ย. 2018, 6:33:23

แบบประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู — 27 ก.พ. 2018, 3:14:28

การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 — 23 ก.พ. 2018, 4:26:29

รวมผลงานดีเด่น — 16 ก.พ. 2018, 7:33:41

คณะกรรมการผ้าป่าศิษย์เก่า — 20 ม.ค. 2018, 6:04:31

แบบประเมินคุณลักษณะ 8 ประการ — 17 ม.ค. 2018, 2:18:49

ห้องเรียนออนไลน์ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน — 7 ธ.ค. 2017, 6:28:31

เว็บที่รวมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ สพฐ. ครับ 5 วิชาหลัก — 7 ธ.ค. 2017, 5:27:36

แบบทดสอบNTมาตรฐานตามตัวชี้วัด60 — 6 ธ.ค. 2017, 8:04:59

ข้อสอบ O-NETวิทย59 — 6 ธ.ค. 2017, 7:19:25

ประเมินครูผู้ช่วย — 4 ธ.ค. 2017, 13:50:31

แบบทดสอบ- แบบฝึกหัดสำหรับนักเรียน — 28 พ.ย. 2017, 6:36:54

สรุป รัฐธรรมนูญ พรบ.การศึกษา — 10 พ.ย. 2017, 11:18:02

แนวจัดทำทดสอบนักเรียนปี 60 ชั้น ป.3และป.6 — 7 พ.ย. 2017, 5:54:24

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561 — 2 พ.ย. 2017, 7:07:48

เกียรติบัตรงานศิลปนักเรียนระดับเขตครั้งที่67 — 2 พ.ย. 2017, 4:08:34

ข้อสอบNTป.3สำนักทดสอบทางการศึกษา — 16 ต.ค. 2017, 3:44:00

ข้อสอบ TEDET — 15 ต.ค. 2017, 10:47:15

คณิตพิชิตO-NET — 12 ต.ค. 2017, 3:09:07

ข้อสอบเตรียมสอบ — 6 ต.ค. 2017, 2:40:33

งบซ่อมแซมปี 60 — 27 มี.ค. 2017, 9:32:34

ตารางกรอกกราฟคะแนนและสถิติอื่น — 26 มี.ค. 2017, 6:01:16

sar แบบใหม่ ปี59 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ — 25 มี.ค. 2017, 3:03:50

แบบกรอกคะแนนนักเรียน — 1 มี.ค. 2017, 2:22:55

แนวทางการเขียน SAR ประกาศมาตรฐาน 59 — 17 ก.พ. 2017, 4:34:53

ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2556 2557 2558 — 17 ก.พ. 2017, 3:38:55

Best Practices โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ — 8 ก.พ. 2017, 7:10:53

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ” — 2 ม.ค. 2017, 7:57:18

คำขวัญเนื่องในวันครู ครั้งที่ 61 พุทธศักราช 2560 — 2 ม.ค. 2017, 7:51:12

ข้อสอบพร้อมเฉลย o-net ป.6 ปี การศึกษา 50, 51, 52 ,53 มีเฉลยละเอียด — 19 ธ.ค. 2016, 13:21:32

การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 — 19 ธ.ค. 2016, 13:04:17

แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผลชั้น ป.3 ปี2555 — 19 ธ.ค. 2016, 12:57:10

คำถูก-คำผิดจำนวน 435 คำที่ควรรู้ — 19 ธ.ค. 2016, 12:51:38

เกียรติบัตรผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค — 18 ธ.ค. 2016, 3:45:28

สำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี — 3 ธ.ค. 2016, 7:08:10

สรุปผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา — 26 พ.ย. 2016, 9:56:53

คู่มือการการโปรแกรม Smart obec สพฐ. — 25 พ.ย. 2016, 15:48:18

ตารางสอบ O-NET ปี 2560 — 21 พ.ย. 2016, 13:49:44

ูคู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 60-61 — 21 พ.ย. 2016, 3:18:42

แบบทดสอบคณิตคิดเลขเร็ว — 17 พ.ย. 2016, 12:40:21

แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ — 17 พ.ย. 2016, 10:53:35

จุดเน้นสพฐ.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ — 17 พ.ย. 2016, 5:08:43

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5/2559 — 14 พ.ย. 2016, 13:12:15

เตรียมสอบO-NET — 13 พ.ย. 2016, 15:14:26

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่66ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี2559 — 12 ต.ค. 2016, 10:30:32

ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 — 6 ต.ค. 2016, 15:03:45

แบบปร.4,5,6ของบซ่อมแซมและขอสิ่งก่อสร้างใหม่ปีงบ60 — 3 ต.ค. 2016, 12:14:47

ผลการพิจารณาย้ายครูสายงานการสอน (เกลีียอัตรากำลัง) — 1 ต.ค. 2016, 23:28:59

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 — 28 ก.ย. 2016, 16:11:03

ประกาศผลการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยสังกัด ศธ.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่๑/๒๕๕๙ — 27 ก.ย. 2016, 13:37:50

ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559 เพื่อใช้ประกอบการเขียนย้ายของครูสายงานการสอบ กรณีเกลี่ยอัตรากำลัง — 16 ก.ย. 2016, 3:00:06

แผนปฏิบัติการประจำปี59และ SAR58 — 13 ก.ย. 2016, 14:03:37

ส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2559 — 24 ส.ค. 2016, 22:49:48

มาตรการในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 — 12 ส.ค. 2016, 10:37:40

รับสมัครครูอัตราจ้าง — 1 ก.ค. 2016, 8:02:45

กำหนดการเปิดภาคเรียน — 29 เม.ย. 2014, 7:41:58