นวัตกรรมการบริหาร

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปีการศึกษา 2559-2560

รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปีการศึกษา 2561-2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ผลงานที่เกิดจากการพัฒนาการเรียนการสอน/เกียรติบัตร

นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก(NSB MODEL)