นางสาววันนิสา พรแสน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงเดือน

หัวหน้าห้อง

เด็กหญิงอมรรัตน์ ชาวไร่

เด็กชายนันทวุฒิ จั้นชัยภูมิ

เด็กหญิงสุจิตรา ทศวัฒน์

เด็กหญิงสุชานรี เผยพร

เด็กชายอานนท์ งอกลาภ

เด็กหญิงฟ้าใส ชินวงค์

เด็กหญิงมีนา สะวันนา

เด็กชายกษิติ์เดช แสงสุวรรณ

ธุรการชั้นเรียน

ติดต่อเรา

ข้อมูลนักเรียน

ส่งงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

ห้องเรียนออนไลน์ครูส้มโอ

ตรวจสอบเวลาเรียน

ตรวจสอบยอดออมทรัพย์

ตรวจสอบผลการเรียน

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประถมศึกษาปีที่ 4

สื่อการเรียนการสอน

รายวิชาภาษาไทย

เรื่อง มาตราตัวสะกด

เรื่อง คำเป็น คำตาย

เรื่อง การเขียนย่อความ

เรื่อง อักษรนำจำให้ดี

รายวิชาคณิตศาสตร์

เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

เรื่อง ค่าประมาณจำนวนเต็มสิบ

เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร

เรื่อง เรขาคณิต

รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง การจำแนกสัตว์

เรื่อง การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต

เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต

เรื่อง อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรื่อง ศาสนาพุทธ

เรื่อง พุทธประวัติ

เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น

รายวิชาประวัติศาสตร์

เรื่อง ความหมายช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ

เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย

เรื่อง การตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของมนุษย์ในดินแดนไทย