....ช่องทางการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียน....

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันฯ ขอความร่วมมือผู้ปกครองเตรียมความพร้อมบุตรหลาน ในการเรียนผ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) หรือการสื่อสารทางไกล (DLTV) หรือตามที่สถานศึกษากำหนด ดังนี้

1. ประสานกับสถานศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอน (ตารางเรียน,การมอบหมายงาน ฯลฯ)

2. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเรียนให้พร้อม (คอมพิวเตอร์,โทรศัพท์มือถือ,ทีวี ฯลฯ)

3. จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศการเรียน

4. ควบคุมเวลาในการเรียนและดูแลพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์

5. ประสานกับครูประจำชั้นอย่างสม่ำเสมอ ในการอัพเดทข้อมูลต่างๆ ของบุตรหลาน

6. มีช่วงเวลาผ่อนคลายหรือเสริมกิจกรรมที่ชอบ หลังจากการเรียนเสร็จสิ้น


คำพื้นฐาน ป.1

บทอาขยาน ป.1

คณิตศาสตร์ ป.1

ภาษาอังกฤษ ป.1