OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 นายสันติ สีน้อยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้เข้าร่วมประกวดรางวัลผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทบุคลยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านการบริหารจัดการ