ศน.ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน DLTV ในสถานการณ์โควิด 19

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวลดามาลย์ วงศ์พรหม นางอุไรวรรณ ทนุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและนายนพดล มาซานนท์ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า ได้นิเทศก์ติดตามการจัดการเรียนการสอน DLTV ในสถานการณ์โควิด 19 พร้อมให้คำแนะนำกับบุคลากรโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์