ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 63

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมพิเศษนักเรียนชั้นป.6 ภาคเรียนที่ 2 เริ่มต้นแล้ว 5 ธันวาคม 63