มอบทุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 26 มกราคม 2564 ทางโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์มอบทุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งประชุมผู้ปกครอง