มอบทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โร้งเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้มอบทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เงินอาหารกลางวัน และทุนการศึกษาของโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนและผู้ปกครองในการเรียนออนไลน์และลดการะในช่วงสกานการณ์โควิด 19