ผอ.เขตพบเพื่อนครู 63

ประชุมผอ.เขตพบเพื่อนครู ภาคเช้าและบ่ายพร้อมรับมอบเกียรติบัตร”เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานประเภทพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับดีเด่น ปี 2561” (พสน.)ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 26 พฤศจิกายน 2563