ประชุมผู้แทนสมาชิกและคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช้ยภูมิ จำกัด

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2664 ผู้แทนสมาชิก และคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด กลุ่มเมือง 8 ได้จัดประชุม ณ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์