ประชุมผู้ปกครอง 1/2563

ผู้บริหารชี้แจงให้ผู้ปกครองรับทราบในการเปิดเรียนช่วงสถานการณ์ COVID-19
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการมารับ-ส่งบุตรหลาน
คุณครูประจำชั้นชี้แจงให้กับผู้ปกครองในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การลงชื่อเข้าประชุมพร้อมการป้องกัน
ผูปกครองให้ความร่วมมือเข้าประชุม
ผู้ปกครองเข้าใจในสถานการณ์และการป้องกันและให้ความร่วมมือ