ตรวจสอบภายใน 64

วันที่ 30 มิกุนายน พ.ศ. 2564 คณะผู้ตรวจสอบกายใน สพป.ชัยภูมิเขต 1 ได้มาตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นำโดย น.ส.ณัฐชยา โชติสวัสดิ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบกายในและคณะทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูง