ซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV

ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวกรพินธุิ์ โชติราษี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยนายธนานันต์ เทพจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโยโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ออกมาตรวจสอบซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์