การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้จัดให้มีการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมคึกษาชัยภูมิเขต 1 โดยมีนายสันติ สีน้อยขาว เป็นประธานสนามสอบ