การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ63

นายสันติ สีน้อยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 9 อาคารเรียน 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ