การประชุมผู้บริหารโรงเรียน

ในโครงการ U-School Mentoring

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ U-School Mentoring ปีการศึกษา 2563 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 27 สิงหาคม2563