การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องน้ำ

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 ทาสีเครื่องเล่นน้องอนุบาลและซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนและห้องน้ำเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา 15 แผ่น 18 มิถุนายน 2563