การนิเทศก์การสอบ Pre-O net

วันที่ 28 มกราคม 2564 ศน.ลดามาลย์ วงศ์พรหม ได้มานิเทศก์การสอบ Pre-O net พร้อมทั้งให้คำแนะนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูง