การตรวจสุขภาพช่องฟันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้รับการตรวจจสุขภาพช่องฟันจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ