กิจกรรมศึกษาดูงาน 63

วันที่ 12 พ.ย. 63 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์นำคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาไปศึกษาดูงานการพัฒนาวิชาการและการทำผลงานครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครู