กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2564

โรงเรี่ยนบ้านโนนสมบูรณ์ นำโดยผู้อำนวยการสันติ สี่น้อยขาว และคณะครูจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 โดยจัดกิจกรรม ให้ความรู้เสี่ยงตามสาย วาดรูประบายสี เผยแพร่ความรู้แก่ผู้ปกครอง และทดสอบความรู้ผ่านโปรแกรม google meet โดยเพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีและสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน