กิจกรรมภาษาอังกฤษ63

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยจัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรูให้กับนักเรียน

เรียนรู้แบบสนุกสนานได้ความรู้

เรียนแบบนี้หนูชอบค่ะ

เข้าใจนะค่ะ