กิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2563

กิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาร่วมกับโรงเรียนเรียนในตำบลหนองนาแซง ที่โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 9 ตุลาคม 2563