กิจกรรมจิตอาสา 5 ธ.ค.63

กิจกรรมจิตอาสา 5 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เก็บขยะในชุมชนบ้านห้วยหลัว และบ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ 4,12 และวัดสิงห์ทองเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม