กิจกรรมครูวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์63

นายสันติ สีน้อยขาวผอ.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้นำเสนอวิธีการยกระดับผลสัมฤธิ์ทางการเรียนในการสอบระดับชาติให้ผู้บริหารโรงเรียนครูวิชาการโรงเรียนและครูวิชาการกลุ่มสาระของศูนย์เครือข่ายชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้าเข้าใจถึงวิธีการและรูปแบบที่ประสบผลสำเร็จและนำไปปรับใช้ในโรงเรียน