เป้าประสงค์ GOAL

1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามที่สถานศึกษากำหนด

2.ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3.สถานศึกษามีการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน

4.สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

5.ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและร่วมรับผิดชอบ

6.สถานศึกษากำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

7.ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

8.ครูจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

9.ครูตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

10.สถานศึกษามีการใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น