วิสัยทัศน์ VISION

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เป็น คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียนมีมาตรฐานสากลมีศักยภาพในการแข่งขันและดำดงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก มีจิตสำนึกในความเป็นไทย ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ