พันธกิจ MISSION

1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

2.ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

3.ส่งเสริมให้มีการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย

4.ส่งเสริมให้มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

5.ส่งเสริมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและร่วมรับผิดชอบ

6.ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

7.ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

8.ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

9.ส่งเสริมให้ครูตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

10.ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น