1.ข้อมูลสถานศึกษา

1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ 12

ถนน - ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์ 36000 โทรศัพท์ 044051443 โทรสาร -

e-mail nsb.chaiyaphum1.go.th

website http://nsb.chaiyaphum1.go.th

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต1

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย ถึงระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6

1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 , 12 และบ้านห้วยหลัว หมู่ 7

2.ข้อมูลด้านการบริหาร

ชื่อ-สกุลผู้บริหาร นายสันติ สีน้อยขาว

วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน

ประวัติการก่อตั้ง

พ.ศ. 2478

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบลหนองนาแซง 4 (วัดโนนอด)

ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2478 โดยอาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เล่าเรียนมีนายสมบุญ พรมบุ เป็นครูใหญ่ นายเพ็ง อุตชี เป็นครูน้อย มีนักเรียนทั้งหมด 70 คน เปิดสอนตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.4

พ.ศ. 2480

มีนักเรียนมาเรียนรวมกัน 3 หมู่บ้านคือ บ้านโนนอด บ้านมาพัน และบ้านหัวสะพาน รวมนักเรียนทั้งหมด 200 คน

พ.ศ. 2482

ทางการได้เปิดโรงเรียนขึ้นที่บ้านสามพัน นักเรียนบ้านสามพันได้โอนย้ายไปเรียนที่บ้านสามพัน

พ.ศ. 2495

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2495 ทางการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองนาแซง 4 (วัดโนนอด)” เป็น “โรงเรียนวัดโนนอด”

พ.ศ. 2509

คณะครู กรรมการศึกษา ชาวบ้าน และนางสาวโดไลนา มิลลาร์ อาสาสมัครชาวอเมริกันได้จัดหาที่ดิน และอุปกรณ์การก่อสร้างโรงเรียนเอกเทศถาวร แบบ ป.1 ฉ

พ.ศ. 2513

ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน ถึง ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.1 ถึง ป.7)

พ.ศ. 2515

เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียน “ วัดโนนสมบูรณ์ ” เป็นโรงเรียน “ บ้านโนนสมบูรณ์ ”

รายนามผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ตั้งแต่การตั้งโรงเรียนเมื่อ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ 2478 มีผู้บริหารโรงเรียนและผู้รักษาการจนถึงปัจจุบัน จำนวน 22 คน ดังนี้

1. นายสมบุญ พรมบุ ครูใหญ่ 2478 – 2480

2. นายอุดทา พลมณี ครูใหญ่ 2480 – 2490

3. นายผล สุภาพงษ์ รกน.ครูใหญ่ 2484 – 2485

4. นายเอี่ยม วิจิตรธนสาร ครูใหญ่ 2490 – 2492

5. นายวาด แก้วขวาน้อย รกน.ครูใหญ่ 2492 – 2494

6. นายสุบิน สินธุพันธ์ประทุม ครูใหญ่ 2494 – 2496

7. นายเลื่อน ไตรสงคราม ครูใหญ่ 2496 – 2497

8. นายเอี่ยม วิจิตรธนสาร ครูใหญ่ 2497 – 2500

9. นายวิพากษ์ ช่วยชูวงษ์ ครูใหญ่ 2500 – 2508

10. นายวิชัย วังศรี ครูใหญ่ 2508 – 2509

11. นายนรินทร์ พรหมณี ครูใหญ่ 2509 – 2512

12. นายอินทร์ โกมารทัต ครูใหญ่ 2512 – 2528

13. นายแหวน โชคเกื้อ ครูใหญ่ 2528 – 2529

14. นายสุรชัย ชวาฤทธ์ ครูใหญ่ 2529 - 2530

อาจารย์ใหญ่ 2530 – 2543

ผู้อำนวยการ 2543 - 2545

15. นายสุพจน์ สีหาวงษ์ อาจารย์ใหญ่ 2545 – 2546

16. นายนพดล มาซานนท์ อาจารย์ใหญ่ 2546 – 2547

17. นายอุลิต กิจนุสนธ์ ผู้อำนวยการ 2547 – 2547

18.นายนพดล มาซานนท์ ผู้อำนวยการ 2547 – 2549

19. นายมงคล อัครปทุม ผู้อำนวยการ 2549 – 2551

20. นายธีรพงศ์ ธงภักดิ์ ผู้อำนวยการ 2551 – 2556

21. ส.ต.ท. จรัญ ชูชื่น ผู้อำนวยการ 2556 – 2559

22.นายสันติ สีน้อยขาว ผู้อำนวยการ 2559 - ปัจจุบัน